دوره مبتدی آموزش پاراگلایدر تهران

برای آنکه متقاضی خلبانی به این مرحله برسد دوره آموزشی شامل:
– ۱۰ ساعت آموزش تئوری (Ground School) بر اساس syllabus Beginner برگزار خواهد شد
– ۱۰جلسه آموزش عملی (Practice) شامل: ۳جلسه آموزش عملی بر روی سطح صاف, ۲جلسه آموزش عملی بر روی سطح شیبدار و ۳ جلسه پرواز کوتاه بر روی تپه آموزشی
– ۲ جلسه پرواز بلند از سایت پروازی با ارتفاع بیش از ۴۵۰ متر از محل فرود.

توضیحات دوره ( Course Description )

متقاضیان پس از کسب دانش و اطلاعات لازم پس از گذراندن ۳ جلسه کلاس تئوری ( Ground School ) آماده به انجام حرکات و تمرینات عملی (Practice) بر روی سطح صاف و شیبدار تحت نظر مستقیم مربی آموزشگاه خواهند شد. با به نمایش گذاشتن چگونگی انجام پرواز در روز اول تمرینات عملی توسط مربی و کسب مهارت لازم برای چگونگی انجام پرواز، نوبت تمرین عملی متقاضیان خواهد شد، که شامل مراحل ذیل میباشد:

تمرین بروی سطح صاف و شیبدار :

حضوردائم در کلاسها و توجه به آموزشهای اولیه تئوری (Basic Ground School).
پهن کردن و چک قبل از اتصال کانوپی (Canopy) و هارنس (Harness).
ایجاد آمادگی ذهنی (تصویر گرایی) به پرواز در آوردن و هدایت وسیله پروازی در مسیر مورد نظر.
یادگیری چگونگی اتصال کانوپی به هارنس، کنترل رایزرها و لاینها و رفع ایرادهای احتمالی (Trouble Shooting).
آمادگی و اجرای مرحله Inflation و دویدن با توجه به بادنما (Wind Sock) و نقطه نشانی (check point).
کنترل پاندولی کانوپی در مرحله لانچ (Launch).
کنترل جهت و سمت حرکت (Directional Control).
دویدن سریع و با دقت و آرامش از شروع تا مرحله پرواز (Take Off).

تمرین بروی تپه آموزشی و سایت پرواز :

حضوردائم در کلاسها و توجه به آموزشهای اولیه تئوری (Basic Ground School).
پهن کردن و چک قبل از اتصال کانوپی (Canopy) و هارنس (Harness).
یادآوری به پرواز در آوردن و هدایت وسیله پروازی در مسیر مورد نظر.
شناخت وضعیت موجود برای پرواز کوتاه (Short Soaring Flight).
آمادگی و اجرای مرحله Inflation و دویدن به سمت شیب و Take off.
کنترل پاندولی کانوپی در مرحله لانچ (Launch) و پرواز (Flying).
کنترل جهت و سمت حرکت (Directional Control).
دویدن سریع، با حفظ دقت و آرامش از شروع تا مرحله پرواز ( Take Off ).
کنترل و حفظ Air Speed در بادهای متغیر.
پرواز مستقیم و یکنواخت (Straight & level Flight).
Landing آرام و ایمن, بر روی پا و رو به باد و Flare Out.
جمع کردن و بسته بندی وسایل پروازی و نحوه مواظبت از وسایل.
بررسی و کنترل ترافیک هوایی.
امتحان کتبی و قبولی در امتحان با ۸۵% نمره.
متعلقات ( Includes )
کلیه لوازم پروازی مورد تایید آموزشگاه شامل : کانوپی، هارنس، کلاه و رادیو توسط آموزشگاه ارائه میگردد.لوازمی را که هنرجو لازم است بهمراه داشته باشد شامل : لباس آستین بلند، پوتین مناسب پرواز، دستکش. ضمن آنکه رفت و آمد بعهده هنرجویان میباشد.

فهرست