دوره متوسطه

پيش­نياز:

 • دارا بودن گواهينامه Noviceبا تاريخ معتبر

** توضيحات:

·        حداکثر مدت دوره از تاريخ شروع، 9 ماه می­باشد

Meteorology:

 • خواص جو  خواص تروپوسفر
 • روشهای انتقال انرژی ( تابش همرفتی رسانایی )
 • Laps Rate
 • نیروی کریولیس
 • چگونگی حرکت جریان­های جوی در اطراف کره زمین
 • جبه ها و توده­ ها و انواع آن
 • پایداری و ناپایداری شرايط جوی و علائم آن، CAT

2- Aerodynamic:

·         لزوم انتخاب شیب مناسب در هنگام Take Offبا در نظر گرفتن Fly Path

·         تعریف و رسم Accessibility Zone & Security Zone

·         تعریف و توضیح Wing Load , Load Factor , G factor

·         رسم نیروها در هنگام چرخش (Turn)

·          تعریف Stabilityو انواع آن

·         تعريف Gust

·         جدول Gust  و بردارها( Head wind , Tail wind , Updraft , Down draft)

·         ترسیم Velocity polar

·         Velocity polarدر باد صفر، Head wind , Tail wind , Updraft , Down draft

·         تغییرات Polarبا تغییر وزن

·         ترسیم تفاوت Air speedوPenetrationبر روی نمودار Polar

·         Human Limitو عوامل موثر بر آن

·         Be – Do – Have

·          اصل 10/90

سیلابس عملی :

 • توانائی انتخاب شرايط مناسب پروازی توسط هنرجو
 • اجرای صحيح انواع Take off(Head wind, Cross Wind, Reverse, Forward )
 • نحوه استفاده از Speed System
 • اجرای صحيح انواع Landing:

 (Top, Slope, Short Field, Cross wind, Tail wind, 4Phase )

 • تمرين­های، Pitch Stabilityو Roll Stability
 • حداقل 15 ساعت پرواز در 50 پرواز در دوره Intermediate
 • حداقل 6 ساعت Thermal Soaringو Ridge Soaring
 • پرواز در حداقل 3 سایت پروازی
مشاوره تلفنی