دوره مستقل

*پيش­نياز:

 • دارا بودن گواهينامه Beginnerبا تاريخ معتبر

** توضيحات:

·        حداکثر مدت دوره از تاريخ شروع، 6 ماه می­باشد

Meteorology:

 • تعريف Turbulence   و انواع آن (Mechanical, Wake, Thermal, Shear)
 • تعريفWind Gradient(چرا بايد با حداكثر سرعتTrim Speed فرود آمد)
 • Wind Shearو   Wind Chill
 • Sea Breeze  و  Land Breeze
 • Anabatic wind   و  Katabatic wind
 • زمين و تاثير آن بر جريانات هوایی (Ground effect)
 • تعريف مختصر و تقسيم­بندی ابرها – محدوديتها و خطرها
 • تعريف توده
 • تعريف جبهه

2- Aerodynamic:

 • تعريف و رسم نيروهایAerodynamicبرروی پاراگلايدر RFA, Weight, Drag, Lift)
 • انواع Drag (Induced, Parasitic[1- Form, 2-Skin])
 • Total Dragو رسم نمودار آن
 • تعريف  Aspect Ratioو تاثير آن بر Stability
 • انواع Take Off ( Forward, Cross Wind Take Off, Reverse)
 • تعريف و شكل پروسهStall  با در نظر گرفتن Air Flow Separation , Angle of Attack
 • انواع Stall   (  B-Line Stall, Deep Stall, Dynamic Stall, Full Stall  )
 • تعریف و توضیح Critical Time
 • انواع  Tuck  و Recoveryآنها
 • تاخير درگردش، Adverse Yaw
 • روش Crabbing Technique
 • تعریف Sink Rate – Glide Ratio
 • قوانين ترافيك هوايی
 • روشهای اوجگيری ( Thermal, Ridge Soaring   )
 • روشهای كاهش ارتفاع   Rapid Decent

(  Turn 360, Big Ears, Spiral Dive, B-Line Stall)

3- سيلابس عملی:

1.      توانایی آنالیز محل پرواز

2.      توانایی آنالیز شرایط جوی

3.      تمرینات زمینی  Ground Handling

4.      اجرای انواع Take off  در شرايط متعارف

5.      آشنایی با  شرایط پرواز درThermal  با هدایت مربی

6.      آشناییبا  شرایط پرواز در(Ridge)  با هدایت مربی

7.      Big Ears

8.      پرواز در حداقل 2سایت مختلف

9.      حداقل 25 پرواز Soaring

10.    اجرای صحيح الگوهای چهارگانه فرود

11.    اجرای صحيح گردش بازوايای 90 ،180 ،360

12.    ثبت پرواز در Log Bookبا تائيد مربی

مشاوره تلفنی